Polskie-Cmentarze.pl

Sudoł

Emma Gutsche

  • Urodzony(-a): 22 Kwiecień 1881 (w brak danych)
  • Zmarł(-a): 22 Październik 1904 (w brak danych)
  • Pochowany(-a): na Cmentarzu w Sudoł
Emma Gutsche

Hier ruht in Gott

unsere Liebe Tochter

die Jungfrau

Emma Gutsche

geb(oren) d(en) 22.April 1881.

gest(orben) d(en) 20.Oct(o)b(e)r 1904.

Ruhe sanft!

Tłum.: Tutaj spoczywa w Bogu / naszaukochana corka / panna / Emma Gutsche / urodzona dnia 22 kwietnia 1881 r. / zmarła dnia 22 października 1904r. / Spoczywaj w spokoju!

  • Zapal świecę

Dodaj Komentarz

  • wyślij

Komentarze