Polskie-Cmentarze.pl

O projekcie

O projekcie

Współpracujemy ze Studenckim Kołem Epigraficznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, które działa pod kierunkiem dra Adama Górskiego. Studenckie Koło zajmuje się inwentaryzacją inskrypcji z cmentarzy ewangelickich – poniemieckich, znajdujących się na terenie województwa lubuskiego.

Wspólnie, na portalu Polskie-Cmentarze.pl, stworzyliśmy dział Cmentarze Poniemieckie, w którym studenci – "zapaleni naukowcy" będą opisywać cmentarze poniemieckie, położone na terenie województwa lubuskiego. Dzięki realizacji tego niezwykłego projektu, każdy Internauta będzie mógł bliżej przyjrzeć się ewangelickim cmentarzom: poznać ich historię, sprawdzić w jakim stanie obecnie się znajdują, a także ile osób zostało pochowanych na poszczególnych nekropoliach.


Cel naukowy projektu i jego znaczenie:

Prowadzone przez Pracownię Epigraficzną Uniwersytetu Zielonogórskiego badania nad inskrypcjami obejmują czas do 1815 roku, co jest zgodne z zasadą przyjętą na potrzeby edycji inskrypcji w ramach Corpus Inscriptionum Poloniae. Specyfika województwa lubuskiego wymaga jednak podjęcia dalszych prac nad obiektami do roku 1945 r, to jest do momentu ponownego przyłączenia tych ziem do Polski. Zachowane artefakty wykazujące napisy z tego obszaru były w latach powojennych sukcesywnie niszczone, co przy jednoczesnym znacznym ubytku źródeł archiwalnych uszczupla bazę źródłową do prowadzenia badań historycznych, społecznych, socjologicznych i filologicznych.

Nie prowadzono dotychczas badań pod kątem epigraficznym tych napisów i ich ewentualnej specyfiki regionalnej. Z uwagi na postępujący proces niszczenia konieczne są szybkie prace inwentaryzacyjno-ratunkowe. Ważne jest podkreślenie unikalności terenu badawczego, co pozwoli w przyszłości na postawienie wielu nowych tez badawczych. Niezmiernie istotny jest także aspekt kulturowy i wychowawczy, wskazujący na polsko-niemieckie powiązania kulturowe.

Stan badań:

Dotychczas nie prowadzono podobnych badań na terenie województwa lubuskiego. Do roku 1945 takiej potrzeby po prostu nie było, natomiast po zakończeniu wojny nie prowadzono tego typu prac z powodów ideologicznych. Inwentarze będące w posiadaniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zawierają obraz niepełny i daleko niewystarczający do prowadzenia badań źródłowych (brak odczytu inskrypcji, często brak informacji o płytach w ogóle). Z uwagi na postępujące niszczenie obiektów inwentarze te często zawierają informacje już nieaktualne.

Metodyka badań:

Z uwagi na znaczny obszar badawczy, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w Niemczech teren podzielono według obowiązującego współcześnie podziału administracyjnego. Po przeprowadzeniu wstępnej kwerendy bibliotecznej i źródłowej konieczne jest przeprowadzenie kwerendy terenowej. Odnalezione obiekty zostają wprowadzone do bazy danych po uprzednim opracowaniu (zdjęcia, odczyt, identyfikacja, rozwiązanie ewentualnych skrótów, tłumaczenie, potwierdzenie archiwalne – o ile to jest możliwe). Po zebraniu materiału z każdego powiatu zostaną one opublikowane w postaci książkowej i elektronicznej.

Udział w pracach biorą studenci Studenckiego Koła Epigraficznego działającego pod kierunkiem dr Adama Górskiego. Prowadzenie badań terenowych, a także zakup podstawowego sprzętu (aparaty cyfrowe) stanowi barierę opóźniającą tempo prowadzonych prac, stąd potrzeba uzyskania wsparcia finansowego. Znacznych funduszy wymagać będzie także publikacja (docelowo –dwujęzyczna).