Polskie-Cmentarze.pl

ABC Pogrzebu

Wtorek 29.06.2010, godz. 10:17Pochówek dzieci martwo urodzonych

Article img

Rodzice dziecka, bez względu na to czy urodziło się ono martwe, czy też w skutek poronienia mają dwie możliwości postępowania. Mogą pozostawić dziecko w szpitalu lub zadecydować o jego zabraniu, a następnie zorganizować pochówek. Niejednokrotnie, rodzice lub najbliżsi krewni zmarłego dziecka rezygnują z pogrzebu lub napotykają na wiele trudności związanych z jego organizacją. Wszystko to wynika z braku dostępności niezbędnych informacji na ten temat.

Formalności związane z rejestracją zgonu dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego

Zgodnie z przepisami, rodzice mają prawo do rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego. Szpital w takiej sytuacji zobowiązany jest do wystawienia tzw. pisemnego zgłoszenia urodzenia martwego dziecka oraz wydania karty zgonu. Dokumenty te przysługują każdemu dziecku (medycznie płodowi, zarodkowi) bez względu na czas trwania ciąży. Dokumenty te są wydawane na wniosek osób uprawnionych do pochówku. W przypadku, kiedy przedstawiciele szpitala odmówią wystawienia w/w dokumentów, argumentując swoją decyzję obiektywnymi trudnościami z ustaleniem płci dziecka, rodzicom przysługuje prawo do jej wskazania. Jest to tzw. "uprawdopodobnienie płci", opierające się np. na odczuciach matki.

Prawo do zasiłku pogrzebowego

W takiej sytuacji, zasiłek pogrzebowy będzie przysługiwał z tytułu śmierci dziecka, jeśli było ono członkiem rodziny osoby ubezpieczonej lub pobierającej rentę/ emeryturę. Oznacza to, że wnioskującym o zasiłek pogrzebowy powinien być najbliższy krewny dziecka, który jest objęty ubezpieczeniem rentowym bądź jest emerytem/ rencistą, a jednocześnie poniósł koszty pogrzebu (mogą to więc być np. dziadkowie, jeśli rodzice nie pracują i nie podlegają z żadnego innego tytułu ubezpieczeniu rentowemu).
W celu przyznania prawa do zasiłku pogrzebowego, osoba wnioskująca o jego wypłatę powinna złożyć w jednostce, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wypełniony wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z - 12). Ponadto, do wniosku należy dołączyć:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
  • oryginały rachunków zaświadczających poniesione koszty związane z pogrzebem (bądź kopie rachunków, potwierdzonych przez bank, który zatrzymał oryginały),
  • dokumenty potwierdzające stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa ze zmarłym dzieckiem,
  • zaświadczenie swojego płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu, jeśli nie jest emerytem/ rencistą (np. zaświadczenie pracodawcy ojca, iż został on zgłoszony do ubezpieczenia rentowego z tytułu wykonywania umowy o pracę, bądź umowy zlecenia itp.).

ZUS powinien dokonać wypłaty zasiłku pogrzebowego niezwłocznie, najpóźniej w terminie do 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności, niezbędnej do przyznania prawa do zasiłku.

Prawo do zasiłku macierzyńskiego

W przypadku urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, osoba objęta ubezpieczeniem chorobowym ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres 8 tygodni (56 dni) po porodzie, nie krócej niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. W razie śmierci dziecka po upływie 8 tygodni życia, ubezpieczona zachowuje prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka.

Prawo do pochówku

 
Należy przypomnieć, iż prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

  • pozostały małżonek(ka),
  • krewni zstępni,
  • krewni wstępni,
  • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
  • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Podstawa prawna:

Źródło: http://zasilki.wieszjak.pl/zasilek-pogrzebowy/99000,Pochowek-dzieci-martwo-urodzonych.html

Powrót