Polskie-Cmentarze.pl

Z branży

Środa 15.12.2010, godz. 12:07Kasy fiskalne dla zakładów pogrzebowych w 2011

Article img

Z początkiem maja 2011 osoby świadczące m.in. usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, rekrutacji pracowników, detektywistyczne, ochroniarskie, sekretarskie, tłumaczenia oraz usługi w zakresie ochrony zdrowia będą musiały zacząć używać kas fiskalnych. Kupno kasy czeka również liczne grupy podatników płacących kartę podatkową, które obecnie objęte są zwolnieniem. Dotychczas te kategorie podatników nie miały obowiązku stosowania kas rejestrujących.

Znana jest już treść rozporządzenia Ministra Finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie zacznie obowiązywać od 2011 roku. Nowe kategorie podatników będą musiały rozpocząć korzystanie z kas rejestrujących od 1 maja 2011 r.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, do ewidencji przy zastosowaniu kas zobowiązani zostali wszyscy podatnicy, dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych. Ten sam art. 111 ust. 8 ustawy o VAT mówi też o tym, iż Minister Finansów może w drodze rozporządzenia zwolnić, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Aktualny zakres zwolnień od ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych został wyznaczony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 224, poz. 1797). Zgodnie z tym rozporządzeniem zwolnienia te co do zasady przestają obowiązywać z dniem 1 stycznia 2011 r.

Brak publikacji nowego rozporządzenia przed dniem 1 stycznia 2011 r. oznaczałby, iż już od 1 stycznia 2011 r. wszystkie podmioty korzystające dotychczas ze zwolnień od ewidencjonowania w tej formie musiałyby posiadać kasy i prowadzić taką ewidencję.

Utrzymane zostaną podstawowe zasady zwolnień z obowiązku używania kas

Omawiane rozporządzenie utrzymuje do 31 grudnia 2012 r. dotychczasowe zwolnienie od obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas dla podatników o bardzo małych obrotach (40.000 zł). Ze zwolnień, natomiast nie będą mogli korzystać podatnicy, u których wielkość obrotów przekroczyła w okresie rocznym kwotę 40 000 zł.

Zachowane również zostaje dotychczasowe kryterium stosowania zwolnienia dla podatników rozpoczynających działalność. Podatnicy ci po przekroczeniu obrotu w wysokości 20.000 zł z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT tracą prawo do korzystania ze zwolnienia.

Nadal utrzymana zostaje zasada wyłączenia ze zwolnienia od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących bez względu na osiągniętą wysokość obrotu podatników:

 • kontynuujących po dniu 31 grudnia 2010 r. działalność, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, którzy byli zobowiązani do ewidencjonowania przed tą datą
 • prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego.

Kto będzie musiał korzystać z kasy fiskalnej od 1 maja 2011 r.

W omawianym rozporządzeniu nie przewidziano (z dotychczas stosowanych) zwolnień o charakterze przedmiotowym w zakresie sprzedaży następujących usług lub towarów:

1. usługi magazynowania i przechowywania towarów pozostałe - wyłącznie przechowywanie i dozór mienia - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą (PKWiU z 1997 r. - ex 63.12.14),

2. usługi przechowalni bagażu na dworcach kolejowych - wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność (PKWiU z 1997 r. - ex 63.21.10-00.10),

3. usługi przechowalni bagażu na dworcach autobusowych - wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność (PKWiU z 1997 r. - ex 63.21.21-00.10) 1),

Jednak usługi wymienione w pkt 2-3 będą mogły korzystać ze zwolnienia ewentualnie na mocy poz. 40 załącznika do rozporządzenia, w której kompleksowo uregulowano zagadnienia stosowania zwolnień od ewidencji kasowej usług świadczonych przy zastosowaniu automatów.

4. usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU z 1997 r. - 74.1), za wyjątkiem usług notariuszy prowadzących repertorium A i P,

5. usługi rzeczoznawstwa objęte również grupowaniem PKWiU usługi architektoniczne i inżynierskie - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą (PKWiU z 1997 r. – ex 74.2),

6. usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą PKWiU z 1997 r.- ex 74.5),

7. usługi detektywistyczne i ochroniarskie - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą (PKWiU z 1997 r.- ex 74.6),

8. usługi sekretarskie i tłumaczenia, z wyłączeniem usług drukarskich i powielaczowych (PKWiU z 1997 r. - ex 74.83),

9. usługi komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane – m. in. usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej, usługi świadczone przez agencje inkasa - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą (PKWiU z 1997 r. – ex 74.84),

10. usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU z 1997 r.- 85),

11. usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem, które dotychczas nie były jeszcze objęte obowiązkiem stosowania kas (PKWiU z 1997 r.- ex 92),

12. usługi pogrzebowe i pokrewne (PKWiU z 1997 r.- 93.03),

13. usługi świadczone w gospodarstwach domowych (PKWiU z 1997 r.- 95) - wyłączenie to również ma charakter formalny, gdyż przy zastosowanej w PKWiU metodyce klasyfikowania, usługi te w systemie VAT nie są objęte opodatkowaniem.
Objaśnienia: ex –oznacza zakres wyrobów i usług węższy, niż określony w danym grupowaniu PKWiU.

Kto nadal nie będzie musiał mieć kasy fiskalnej

W zakresie zwolnień przedmiotowych z prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w projekcie zakłada się dalsze czasowe (czyli przynajmniej do końca 2011 roku) pozostawienie następujących kategorii sprzedaży usług lub towarów:

 • niektóre usługi dotyczące rolnictwa (takie jak: przygotowanie pól do upraw, pielęgnowanie upraw, opryskiwanie, zbiór upraw, nadzór i opieka nad stadem),
 • niektóre usługi komunalne i sieciowe (np. w zakresie dostaw energii, gazu, usługi telekomunikacyjne),
 • komunikacja miejska oraz przewozy świadczone przy zastosowaniu rykszy, dorożek, łodzi flisackich na Dunajcu,
 • obozowiska dla dzieci, usługi i sprzedaż przy zastosowaniu automatów (z wyjątkami np. dotyczącymi wyrobów akcyzowych),
 • usługi pocztowe i kurierskie,
 • usługi finansowe,
 • usługi administracji publicznej i ubezpieczeń,
 • usługi w zakresie edukacji,
 • usługi typu statutowego świadczone przez organizacje,
 • usługi notariuszy ewidencjonowane w tzw. repertoriach A i P,
 • niektóre inne usługi (np. dotyczące niektórych kategorii usług takich jak wynajmowanie i obsługa nieruchomości w całości dokumentowanych fakturami, usług opłacanych za pośrednictwem poczty lub banku, świadczonych przez podatników zawierających małą liczbę transakcji w skali roku, dzierżawy gruntów, sprzedaży na rzecz pracowników).

Pełny wykaz zwolnień przedmiotowych zawiera załącznik do rozporządzenia.

W załączniku tym w celu zapewnienia podatnikom pełnej informacji o zakresie zwolnień od ewidencji wymieniono również pozycje dotyczące sprzedaży towarów własnej produkcji przez rolników ryczałtowych, które to zwolnienie co do zasady wynika z generalnej regulacji zwolnieniowej zawartej w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przy określaniu zakresu tych usług przyjęto metodę, jak najwierniejszego tłumaczenia nazw usług i towarów przy przejściu z zastosowania klasyfikacji PKWiU - 1997 r. na obowiązującą klasyfikację PKWiU – 2008. W tym zakresie korzystano również z opinii powołanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zespołu roboczego do spraw przygotowania klucza przejścia PKWiU 1997 – PKWiU 2008 dla pozycji wskazanych i zdefiniowanych przez Ministerstwo Finansów do celów podatkowych.

Z zakresu zwolnień przedmiotowo-podmiotowych proponuje się częściowe utrzymanie systemu zwolnień u podatników, u których udział wartości sprzedaży towarów i świadczonych usług objętych w/w zwolnieniami przedmiotowymi w ogólnych obrotach jest większy niż 80% (ograniczenie zwolnienia w tej dziedzinie polegałoby na podniesieniu progu obligującego do stosowania zwolnienia z 70% na 80%).

Od kiedy zmiany wejdą w życie?

W rozporządzeniu założono, że omówione zmiany systemowe w zakresie zwolnień wchodzą w życie od 1 maja 2011 r.
Do końca kwietnia 2011 r. obowiązują jeszcze dotychczasowe zasady zwolnień (z wyjątkiem podatników rozpoczynających działalność w pierwszym półroczu 2011 r., których od samego początku obowiązywałby nowy w/w 80 % limit, niezbędny dla skorzystania ze zwolnienia podmiotowego) przez przedsiębiorców specjalizujących się akurat w sferach działalności gospodarczej objętej zwolnieniem od stosowania kas.

Kiedy znikną wszystkie zwolnienia

Zdaniem Ministra Finansów całkowita likwidacja zwolnień od kas w najbliższym czasie jest o tyle nieuzasadniona, że dodatkowo zwiększyłoby to skutki finansowe (w związku z dofinansowaniem przez budżet zakupu kas). Inną okolicznością przemawiającą za utrzymaniem niektórych zwolnień jest ich specyfika (np. usługi finansowe czy ubezpieczeniowe) lub fakt prawie stuprocentowego potwierdzania transakcji fakturą (np. dostawy mediów).

Zobacz Rozporządzenie MF w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zast. kas rejestrujących

Źródło: http://www.mofnet.gov.pl

Powrót