Polskie-Cmentarze.pl

Porady prawnika

Środa 14.12.2011, godz. 15:56Zwolnienie z podatku od spadku

Article img

Zgodnie z art. 4a Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn możliwe jest zwolnienie od podatku nabycie rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

Zwolnienie to może być zastosowane pod warunkiem, że osoby te zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.

Należy podkreślić, że w sytuacji, gdy nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie wyżej wskazanych terminów, zwolnienie stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.

Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:

  • nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego;
  • wartość nabytego majątku od tej samej osoby lub po tej samej osobie, w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, nie przekracza kwoty 9.637,00 zł.

Zaznaczmy, iż momentem nabycia spadku jest zawsze moment śmierci spadkodawcy.

Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych należy dokonać na formularzu według ustalonego wzoru SD-Z2.

Zobacz Ustawę z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

Pobierz druk SD - Z2

Źródło: www.mf.gov.pl, www.izba-skarbowa.bydgoszcz.pl.

Powrót